کارکنان

[focus_number_nd color=”blue” title=”رویاهای شما در تور” description=”لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” number=”1″ link=”url:%23|title:Teachers|”]
[focus_number_nd color=”green” title=”برنامه ریزی” description=”لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” number=”2″ link=”url:%23|title:Teachers|”]
[focus_number_nd color=”yellow” title=”مسافرت” description=”لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” number=”3″ link=”url:%23|title:Teachers|”]
[title_nd tag=”h1″ style=”subtitle” align=”center” title=”آژانس های مسافرتی” color=”#5e6d81″]
[title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”center” title=”همیشه در نزدیکی شما هستند”]
[divider_nd size=”big” align=”center” color=”#f1f1f1″]
[team_horizontal_nd color=”orange” icons=”yes” title=”مرضیه اکبری” description=”لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” image=”2386″ link=”url:%23|title:See%20More|” icon1=”icon-download-outline” icon2=”icon-attach-outline” icon3=”icon-mic-outline”]
[team_horizontal_nd color=”yellow” icons=”yes” title=”مبارکه رهنما” description=”لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” image=”2338″ link=”url:%23|title:See%20More|” icon1=”icon-download-outline” icon2=”icon-attach-outline” icon3=”icon-mic-outline”]
[team_horizontal_nd color=”blue” icons=”yes” title=”جواد حیدری” description=”لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” image=”2380″ link=”url:%23|title:See%20More|” icon1=”icon-download-outline” icon2=”icon-attach-outline” icon3=”icon-mic-outline”]
[team_horizontal_nd color=”violet” icons=”yes” title=”حمید داراب پور” description=”لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” image=”2380″ link=”url:%23|title:See%20More|” icon1=”icon-download-outline” icon2=”icon-attach-outline” icon3=”icon-mic-outline”]
[counter_nd bgcolor=”blue” align=”center” number=”69″]
[title_nd tag=”h4″ align=”center” title=”مسافرت ها” color=”#ffffff”]
[counter_nd bgcolor=”green” align=”center” number=”32″]
[title_nd tag=”h4″ align=”center” title=”تورها” color=”#ffffff”]
[counter_nd bgcolor=”yellow” align=”center” number=”48″]
[title_nd tag=”h4″ align=”center” title=”مقصدها” color=”#ffffff”]
[counter_nd bgcolor=”violet” align=”center” number=”72″]
[title_nd tag=”h4″ align=”center” title=”فعالیت ها” color=”#ffffff”]
[title_nd tag=”h1″ style=”subtitle” align=”center” title=”آژانس ما” color=”#5e6d81″]
[title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”center” title=”دیدار با کارکنان ما ” color=”#a4a4a4″]
[divider_nd size=”big” align=”center” color=”#f1f1f1″]
[team_vertical_nd color=”blue” icons=”yes” title=”زهرا یوسفی” role=”مدیر” description=”لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” image=”2386″ icon1=”icon-download-outline” icon2=”icon-attach-outline” icon3=”icon-mic-outline” iconlink1=”||”]
[team_vertical_nd color=”yellow” icons=”yes” title=”جواد محمودی” description=”لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” image=”2380″ icon1=”icon-download-outline” icon2=”icon-attach-outline” icon3=”icon-mic-outline” role=”راهنمای تور”]
[team_vertical_nd color=”orange” icons=”yes” title=”فرناز اسماعیل زاده” role=”پذیرش” description=”لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” image=”2338″ icon1=”icon-download-outline” icon2=”icon-attach-outline” icon3=”icon-mic-outline”]
[team_vertical_nd color=”red” title=”رضا بهادری” role=”سازمان دهنده تور” description=”لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” image=”2387″]